REGULAMIN SERWISU WOLNE-MOCE.PL

 

 1. POSTANOWIENIA WSTĘPNE

 

 1. Regulamin określa zasady świadczenia przez spółkę Tech-Konsulting sp. z o.o. na rzecz Użytkowników usług polegających na umożliwieniu utworzenia konta oraz zamieszczania ogłoszeń w Serwisie
  Wolne-Moce.pl. 
 2. Warunkiem uzyskania dostępu do funkcjonalności Serwisu Wolne-Moce.pl jest korzystanie z urządzenia komunikującego się z Internetem wyposażonego w powszechnie używaną przeglądarkę internetową. 

 

 1. DEFINICJE

 

Użyte w Regulaminie terminy oznaczają odpowiednio:

 

Operator — Tech-Konsulting Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Sandomierzu przy ulicy Dr. Aleksandra Dobkiewicza 8, 27-600 Sandomierz, wpisana do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego prowadzonego przez Sąd Rejonowy w Kielcach, X Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego, pod numerem KRS: 0000749960, REGON: 381364830, NIP: 8641956400, z którym Użytkownik może kontaktować się pod adresem pomoc@wolne-moce.pl;

 

Serwis Wolne-Moce.pl albo Serwis – internetowy serwis ogłoszeniowy pod nazwą Wolne-Moce.pl, prowadzony przez Operatora umożliwiający zamieszczanie i przeglądanie Ogłoszeń, dostępny w domenie internetowej Wolne-Moce.pl, a także w ramach innych serwisów internetowych prowadzonych przez partnerów Operatora;

 

Ogłoszenie — sporządzone przez Użytkownika ogłoszenie dotyczące zdolności produkcyjnych w obszarze obróbki stali (zaproszenie do zawarcia umowy o świadczenie usług), zamieszczane w Serwisie, na warunkach przewidzianych w Regulaminie;

 

Usługa — usługa/zdolność produkcyjna w obszarze obróbki stali oferowane, które mogą być przedmiotem Ogłoszenia, zgodnie z Regulaminem;

 

Użytkownik — osoba fizyczna prowadząca jednoosobową działalność gospodarczą, spółka cywilna, osoba prawna lub jednostka organizacyjna nieposiadająca osobowości prawnej, ale mogąca we własnym imieniu nabywać prawa i zaciągać zobowiązania, która w trybie przewidzianym w Regulaminie utworzyła Konto lub aktywowała Ogłoszenie; 

 

Konto – przydzielona danemu Użytkownikowi, identyfikowana za pomocą adresu e-mail, część Serwisu, za pomocą której Użytkownik może dokonywać określonych działań w ramach Serwisu;

 

Pakiet Promowań – zestaw płatnych usług promowań Ogłoszeń, takich jak: promowanie, pozycjonowanie, wyróżnianie, odświeżanie. Rodzaje Pakietów Promowań, zasady ich zakupu i korzystania zostały określone w załączniku nr 4; 

 

Regulamin – niniejszy regulamin.;

 

 

 

 1. OGÓLNE WARUNKI KORZYSTANIA Z SERWISU

 

 1. Ogłoszenie pochodzi od Użytkownika, który samodzielnie ustala jego treść. Treść Ogłoszenia, w tym dołączonego do niego zdjęcia, powinna w jasny sposób nawiązywać do jego przedmiotu i opisywać go w sposób dokładny, rzetelny, kompletny oraz niewprowadzający w błąd, w szczególności co do faktycznych zdolności produkcyjnych, posiadanych certyfikatów, systemów zarządzania jakością oraz region działania. Treść Ogłoszenia musi być zgodna ze stanem faktycznym.
 2. Zamieszczenie Ogłoszenia powinno odzwierciedlać rzeczywisty zamiar dokonania transakcji, której Ogłoszenie dotyczy.
 3. Ogłoszenia dostępne są dla wszystkich użytkowników Internetu. Wraz z Ogłoszeniem na stronie Serwisu zamieszczany jest formularz kontaktowy, który (bez ujawniania adresu e-mail ogłoszeniodawcy) umożliwia każdemu zalogowanemu Użytkownikowi przesłanie wiadomości na adres e-mail przypisany do Ogłoszenia.
 4. Użytkownik jest odpowiedzialny za publikowane treści (w tym zdjęcia) i gwarantuje, że są one zgodne ze stanem faktycznym oraz prawem a ich publikacja nie narusza praw Operatora, Regulaminu oraz praw osób trzecich, w tym praw autorskich.
 5. Treść Ogłoszenia powinna w jasny sposób nawiązywać do Usługi, opisywać go dokładnie, rzetelnie i kompletnie oraz nie może wprowadzać w błąd innych Użytkowników, w szczególności co do właściwości Usługi.
 6. Operator podejmuje starania zmierzające do publikacji Ogłoszenia równolegle także w innych mediach i w tym celu nawiązuje współpracę z partnerami, w szczególności wydawcami prasy, operatorami innych serwisów internetowych, nadawcami telewizyjnych przekazów planszowych.
 7. Użytkownik, zgadzając się na emisję Ogłoszenia w Serwisie, wyraża jednocześnie zgodę na równoległą jego publikację oraz publikację elementów Ogłoszenia (w tym zdjęć zawartych w Ogłoszeniu) u partnerów Operatora. W przypadku emisji części Ogłoszenia, nie będą ujawnione dane kontaktowe Użytkownika, jednakże wskazany zostanie sposób zapoznania się z całym Ogłoszeniem. Publikacja Ogłoszenia u partnerów jest bezpłatna i służy pozyskaniu jak największej liczby potencjalnych odbiorców Ogłoszenia.
 8. Operator chroni dane Użytkowników zgodnie z polityką prywatności określoną w załączniku nr 1 do Regulaminu stanowiąca jego integralną część.
 9. Pobieranie lub wykorzystywanie w jakimkolwiek zakresie dostępnych w ramach Serwisu materiałów wymaga każdorazowo zgody Operatora i nie może naruszać postanowień Regulaminu oraz powszechnie obowiązującego prawa, jak również nie może naruszać interesów Operatora. Zabronione jest jakiekolwiek agregowanie i przetwarzanie danych oraz innych informacji dostępnych w Serwisie w celu ich dalszego udostępniania osobom trzecim w ramach innych serwisów internetowych jak i poza Internetem. 

 

 1. OGŁOSZENIA – KONTO

 

 1. Zamieszczenie Ogłoszenia wymaga akceptacji Regulaminu, wypełnienia przez Użytkownika odpowiedniego formularza i utworzenia Konta.
 2. W przypadku wypełnienia formularza, o którym mowa powyżej, na podany przez Użytkownika adres e-mail zostanie niezwłocznie wysłana wiadomość zwrotna Operatora służąca do aktywacji Ogłoszenia oraz zawierająca inne wymagane prawem informacje.
 3. Utworzenie Konta obok aktywacji Ogłoszeń zapewnia Użytkownikowi dodatkowo pełen dostęp do jego Ogłoszeń (np. w celu ich modyfikacji) i korespondencji z innymi Użytkownikami. Aktywacja Konta następuje po utworzeniu hasła i wskazaniu adresu e-mail przez Użytkownika na odpowiedniej stronie Serwisu. Po dokonaniu czynności, o których mowa w zdaniu poprzednim, Operator na podany przez Użytkownika adres e-mail wyśle wiadomość wskazującą sposób aktywacji Konta (link aktywacyjny) oraz inne wymagane prawem informacje.
 4. Utworzenie Konta i zamieszczenie pierwszego Ogłoszenia jest równoznaczne z zawarciem umowy pomiędzy Użytkownikiem a Operatorem w przedmiocie świadczenia usług na warunkach przewidzianych w Regulaminie.
 5. W przypadku osób prawnych i jednostek organizacyjnych, utworzyć Konto w ich imieniu oraz dokonywać wszelkich dalszych czynności w ramach Serwisu może jedynie osoba, która jest umocowana do działania w tym zakresie w imieniu tych podmiotów.
 6. Użytkownik może posiadać i korzystać tylko z jednego Konta w Serwisie.
 7. Niedozwolone jest używanie tymczasowych adresów e-mail, zarówno do tworzenia Konta jak i zamieszczenia Ogłoszenia.
 8. Świadczenie usług przez Operatora w ramach Konta w Serwisie ma charakter bezterminowy, jednakże Użytkownik może w dowolnym momencie usunąć Konto i tym samym rozwiązać umowę z Operatorem będąc zalogowanym na swoim Koncie poprzez wybranie odpowiedniej opcji, lub poprzez przesłanie swojego oświadczenia w tym zakresie za pomocą poczty elektronicznej na adres: pomoc@wolne-moce.pl.

 

 1. ZAMIESZCZANIE OGŁOSZEŃ

 

 1. Zamieszczenie Ogłoszenia w Serwisie wymaga:
 2. wypełnienia formularza dostępnego na stronach Serwisu, w tym umieszczenia treści Ogłoszenia (tj. wypełnienia co najmniej pól oznaczonych jako obowiązkowe), a następnie
 3. dokonania aktywacji Ogłoszenia, przy czym aktywacja Ogłoszenia bezpłatnego odbywa się poprzez kliknięcie w link aktywacyjny wysłany na adres e-mail Użytkownika. Natomiast aktywacja Ogłoszenia płatnego odbywa się poprzez dokonanie płatności (w pełnej należnej kwocie) zgodnie z punktem VII Regulaminu;
 4. w przypadku przekroczenia Limitu - wykupienia Pakietu Ogłoszeń lub dokonania opłaty, o której mowa w punkcie III ust. 5.
 5. Emisja Ogłoszenia w Serwisie rozpoczyna się niezwłocznie po jego aktywacji i trwa co do zasady. bezterminowo, z tym zastrzeżeniem, że Użytkownik jest zobowiązany należycie dbać o aktualność danych w Ogłoszeniu. W przypadku braku aktywności Użytkownika przekraczającego 3 miesiące od daty aktywacji lub ostatniej aktualizacji Ogłoszenia, Ogłoszenie jest usuwane z Serwisu. Po upływie 14 dni od rozpoczęcia Emisji Ogłoszenia w Serwisie, Użytkownik może nieodpłatnie odświeżyć Ogłoszenie. 
 6. Za pomocą formularza, o którym mowa powyżej, Użytkownik może dołączyć do Ogłoszenia zdjęcia w liczbie i w formatach określonych na stronie Serwisu.
 7. W treści Ogłoszenia (w jego opisie i dołączonych zdjęciach) Użytkownik nie może zamieszczać adresów e-mail, adresów stron internetowych, numerów telefonów i numerów komunikatorów internetowych. Adres e-mail, numer telefonu lub numer komunikatora internetowego mogą być zamieszczane wyłącznie we wskazanych polach w formularzu Ogłoszenia. Operator zastrzega, że Ogłoszenia, które będą zawierały przedmiotowe dane w sposób naruszający niniejsze postanowienie mogą być usunięte.
 8. W okresie emisji Ogłoszenia Użytkownik może modyfikować treść Ogłoszenia i jego parametry (z wyłączeniem kategorii, w której jest publikowane), usunąć Ogłoszenie, a także dokonać wyboru opcji przedłużenia czasu emisji Ogłoszenia.
 9. Przedłużenie czasu emisji Ogłoszenia następuje niezwłocznie po jego aktywacji.
 10. Po upływie 30 dni od zakończenia emisji Ogłoszenie zostaje automatycznie usunięte z Konta.
 11. W czasie zamieszczania lub publikacji Ogłoszenia, Użytkownik może skorzystać z dodatkowej, płatnej usługi tzw. Odświeżenia Ogłoszenia. Szczegółowe zasady dotyczące korzystania przez Użytkownika z przedmiotowej usługi oraz jej zakupu określone zostały w załączniku nr 4 do Regulaminu.

 

 1. ZASADY ODPOWIEDZIALNOŚCI

 

 1. Operator umożliwia Użytkownikom umieszczanie Ogłoszeń w Serwisie, nie ingerując w formę i treść tych Ogłoszeń, z zastrzeżeniem postanowień poniżej.
 2. Użytkownik zobowiązuje się do niezamieszczania Ogłoszeń z Usługami, które są niezgodne z przeznaczeniem Serwisu, a także którymi obrót narusza obowiązujące przepisy prawa lub uprawnienia osób trzecich. 
 3. Operator nie ponosi odpowiedzialności za nienależyte wykonanie bądź niewykonanie przez Strony umów związanych z Ogłoszeniem.
 4. Operator nie ponosi odpowiedzialności za jakość lub legalność oferowanych Usług, prawdziwość i rzetelność informacji podawanych przez Użytkowników, a także zdolność usługodawców oraz usługobiorców do realizacji transakcji.
 5. Za naruszenie Regulaminu może być uznane m.in. manipulacja słowami kluczowymi w ofercie, wystawienie Ogłoszenia w niewłaściwej kategorii. Powyższe działania skutkować będą podjęciem przez Operatora stosownych działań, nie wykluczając usunięcia Ogłoszenia lub blokady Konta.
 6. Operator ma prawo do usunięcia Ogłoszenia, jeżeli narusza ono w jakikolwiek sposób postanowienia Regulaminu lub przepisy prawa, w szczególności gdy zawiera treści:
 7. powszechnie uznane za obraźliwe,
 8. noszące znamiona czynów nieuczciwej konkurencji,
 9. naruszające dobre obyczaje, prawa autorskie lub inne prawa własności intelektualnej,
 10. szkodzące dobremu imieniu lub renomie Operatora lub jego partnerów,
 11. wprowadzające w błąd.
 12. Operator nie odpowiada za:
 13. brak zainteresowania przedmiotem Ogłoszenia,
 14. realizację obowiązków Użytkowników wynikających z rękojmi i gwarancji dotyczących przedmiotu Ogłoszenia,
 15. działanie siły wyższej, systemów teleinformatycznych lub urządzeń od Operatora niezależnych,
 16. składane przez Użytkownika oświadczenia drugiej stronie transakcji,
 17. usunięcie Ogłoszenia opublikowanego u partnerów, o których mowa w pkt. III. 9 Regulaminu, w wyniku jego niezgodności z zasadami zamieszczania Ogłoszeń u danego partnera.
 18. Operator ma prawo do usunięcia każdego Ogłoszenia lub zablokowania Konta jeśli zaistniało podejrzenie, że za pośrednictwem Ogłoszenia lub Konta mogło lub może dojść do działań zagrażających bezpieczeństwu innych Użytkowników w ramach Serwisu. Podobnie w przypadku, w którym Ogłoszenie negatywnie wpływa na dobre imię Operatora lub w inny sposób szkodzi Operatorowi.
 19. W sytuacji gdy Konto lub działalność Użytkownika w ramach Serwisu wymaga dodatkowej weryfikacji danych, w przypadku powzięcia przez Operatora uzasadnionych obaw, co do bezpieczeństwa Konta, dotyczących w szczególności nieuprawnionego przejęcia Konta przez inną osobę, Operator może uzależnić korzystanie z Serwisu od wiarygodnego potwierdzenia przez Użytkownika jego tożsamości. Po ustaniu wyżej wskazanych okoliczności, Operator zniesie przedmiotowe ograniczenia zastosowane wobec Użytkownika.

 

 1. POSTĘPOWANIE REKLAMACYJNE

 

 1. Użytkownik może zgłaszać reklamacje dotyczące niewykonania bądź nienależytego wykonania przez Operatora usług świadczonych na podstawie Regulaminu, w terminie 14 dni od dnia zakończenia emisji Ogłoszenia bądź dnia, w którym emisja powinna się zakończyć.
 2. Reklamację można złożyć za pomocą korespondencji elektronicznej na adres: pomoc@wolne-moce.pl lub w formie listu poleconego przesłanego na adres: Tech-Konsulting sp. z o. o., ul. Dr. Aleksandra Dobkiewicza 8, 27-600 Sandomierz z dopiskiem "REKLAMACJA WOLNE-MOCE.PL".
 3. Reklamacja powinna zawierać co najmniej: imię i nazwisko, adres e-mail Użytkownika przypisany do Konta, adres URL Ogłoszenia, którego reklamacja dotyczy bądź inne dane pozwalające na identyfikację Ogłoszenia, okres emisji, okoliczności uzasadniające reklamację, a także konkretne żądanie Użytkownika związane ze składaną reklamacją.
 4. Jeżeli podane w reklamacji dane lub informacje wymagają uzupełnienia, Operator przed rozpatrzeniem reklamacji, zwróci się do Użytkownika o jej uzupełnienie we wskazanym zakresie.
 5. Operator rozpoznaje reklamację w terminie 14 dni od daty otrzymania prawidłowo złożonej reklamacji. Użytkownik otrzyma informację o sposobie rozpatrzenia reklamacji drogą korespondencji elektronicznej, na adres e-mail przypisany do Konta.

 

 1. PŁATNOŚCI

 

 1. Użytkownik może korzystać w Serwisie z usług płatnych i bezpłatnych. Zapłata za usługi płatne następuje z góry w jeden z poniższych sposobów:
 2. poprzez złożenie swojemu dostawcy usług płatniczych zlecenia płatniczego za pośrednictwem funkcjonalności obsługiwanych przez dostawcę usług płatniczych Operatora, np. przelew online (tzw. płatności pay-by-link), płatność internetowa kartą płatniczą;
 3. poprzez skorzystanie z tzw. usług SMS Premium (usług o podwyższonej opłacie);
 4. Operator zapewnia Użytkownikowi możliwość zarejestrowania danych karty płatniczej w celu umożliwienia dokonywania zapłaty zgodnie z ust. 1 pkt a) powyżej bez konieczności każdorazowego podawania pełnych danych karty. W celu dokonania płatności z wykorzystaniem danych karty zarejestrowanej zgodnie z niniejszym ustępem, Użytkownik powinien wybrać zarejestrowaną kartę płatniczą z listy oraz podać kod CVC lub CVV w celu potwierdzenia dokonywanej płatności. Transakcja płatnicza jest wykonywana na zasadach określonych dla płatności internetowej kartą płatniczą w ust. 1 pkt a) powyżej. Użytkownik może w każdej chwili usunąć dane zarejestrowanej karty płatniczej z wykorzystaniem funkcjonalności Serwisu.
 5. Użytkownik może posiadać nie więcej niż 10 zarejestrowanych kart płatniczych.
 6. Operator nie pobiera opłaty z tytułu zarejestrowania danych karty płatniczej.

 

 1. POSTANOWIENIA KOŃCOWE

 

 1. Regulamin dostępny jest w Serwisie Wolne-Moce.pl, a także przesyłany drogą poczty elektronicznej na adres e-mail Użytkownika w przypadkach wymaganych przez odpowiednie przepisy prawne.
 2. O zmianie Regulaminu Operator poinformuje poprzez zamieszczenie informacji na stronie Serwisu Wolne-Moce.pl. Zmiany wchodzą w życie w terminie wskazanym przez Operatora, nie krótszym jednak, niż 7 dni od dnia zamieszczenie informacji na stronie Serwisu Wolne-Moce.pl. Usługi aktywowane przed wejściem w życie zmian będą wykonane na warunkach dotychczasowych, dalsze zaś aktywacje możliwe są na warunkach bieżących.
 3. O ile bezwzględnie obowiązujące przepisy prawa nie stanowią inaczej, prawem właściwym dla całości umowy pomiędzy Użytkownikiem a Operatorem, której przedmiotem jest świadczenie przez Operatora usług na warunkach określonych w Regulaminie, jest prawo polskie.
 4. Wszelkie spory związane z usługami świadczonymi przez Operatora w ramach Serwisu będą rozstrzygane przez właściwe polskie sądy powszechne, właściwe dla siedziby Operatora.
 5. Niniejszy dokument obowiązuje od dnia [5 listopada 2018 r.]. 

 

 

 

Załącznik nr 1 do Regulaminu – Polityka prywatności Użytkownika Serwisu Wolne-Moce.pl

 

Korzystając z naszych usług, powierzasz nam swoje dane osobowe. Ochrona informacji dotyczących Użytkowników naszego Serwisu jest dla nas sprawą najwyższej wagi, w związku z czym dokładamy najwyższych starań, by nasz Użytkownik czuł się bezpiecznie. Niniejsza Polityka prywatności wyjaśnia zasady i zakres przetwarzania przez nas danych naszych Użytkowników, przysługujące Użytkownikowi prawa oraz nasze obowiązki, jako Administratora tych danych osobowych. 

 

 1. Kto kontroluje Twoje dane osobowe?

 

Administratorem Twoich danych osobowych jest Operator - Tech-Konsulting Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością, z siedzibą w Sandomierzu przy ulicy Dr. Aleksandra Dobkiewicza 8, 27-600 Sandomierz, wpisaną do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego prowadzonego przez Sąd Rejonowy w Kielcach, X Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego, pod numerem KRS: 0000749960, REGON: 381364830, NIP: 8641956400 (dalej: Administrator). 

 

 1. Gdzie przechowujemy Twoje dane?

 

Zebrane dane osobowe przechowujemy na terenie Europejskiego Obszaru Gospodarczego (dalej: EOG). Każda operacja przesyłania danych osobowych jest wykonywana zgodnie z obowiązującym prawem. Jeśli dane są przekazywane poza obszar EOG, Administrator stosuje standardowe klauzule umowne oraz Tarczę prywatności, jako środki zabezpieczające z odniesieniu do krajów, w przypadku których Komisja nie stwierdziła odpowiedniego poziomu ochrony danych.

 

 1. Kto ma dostęp do Twoich danych?

 

Nie przekazujemy Twoich danych, nie sprzedajemy ich ani nie wymieniamy się nimi w celach marketingowych z podmiotami zewnętrznymi. 

 

 1. Jakie są podstawy prawne przetwarzania danych? 

 

Dane osobowe są przetwarzane zgodnie z przepisami Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (dalej: RODO). 

 

W momencie zebrania Twoich danych osobowych każdorazowo poinformujemy Cię jaka jest podstawa ich przetwarzania, czy masz obowiązek przekazać dane osobowe i jakie są możliwe konsekwencje niewyrażenia na to zgody. Twoje dane możemy przetwarzać na podstawie zgody, ale również w celu wykonania umowy lub z uwagi na nasz prawnie uzasadniony interes. W przypadku zbierania danych na podstawie Twojej zgody, jej wyrażenie zawsze jest całkowicie dobrowolne, jednak brak zgody uniemożliwia np. zarejestrowanie się w Serwisie. 

 

 1. Jakie dane osobowe gromadzimy?

 

Zbieramy i przetwarzamy następujące dane (dane niezbędne do zarejestrowania Użytkownika oraz utworzenia Konta) – adres poczty elektronicznej e-mail, hasło, imię i nazwisko, lokalizację (miejscowość) a także nazwę firmy, Numer Identyfikacji Podatkowej oraz numer telefonu.

 

Gromadzimy, przetwarzamy oraz wykorzystujemy dane osobowe, które przekazujesz nam dobrowolnie – tylko w sytuacji, gdy wyrażasz na to zgodę.

 

Informacje, które przekazujesz przetwarzane są przede wszystkim w celu realizacji w sposób prawidłowy świadczonych przez nas usług. Podczas gromadzenia danych osobowych zostaniesz każdorazowo poinformowany, na jakiej podstawie i w jakim celu zbieramy Twoje dane. 

 

 1. W jaki sposób korzystamy z Twoich danych osobowych? 

 

Wykorzystujemy informacje przekazane wyłącznie w sposób określony w niniejszym dokumencie, mając na względzie treść wyrażonej przez Ciebie zgody. Każdorazowe wykorzystanie informacji w inny sposób niż określony w niniejszym dokumencie będzie wiązało się z poinformowaniem o sposobie i celu ich wykorzystania oraz będzie wymagało od każdorazowego wyrażenia zgody na ich wykorzystanie.

 

Dane osobowe Użytkownika wykorzystywane są przede wszystkim w celu właściwego prowadzenia Serwisu, w szczególności:

- w celu obsługi procesu rejestracji,

- utworzenia Konta,

- logowania do Konta,

- umieszczenia Ogłoszenia,

- świadczenia usług oraz zapewnienia sprawnego funkcjonowania Serwisu,

- umożliwienia kontaktu pomiędzy Użytkownikiem a administratorami Serwisu.

 

Twoje dane osobowe mogą być wykorzystywane w celu przesyłania informacji handlowych pochodzących bezpośrednio od Operatora oraz celem przesyłania newslettera zawierającego informacje związane z Serwisem, w tym dotyczące nowości pojawiających się w serwisie oraz inne informacje związane z tematyką serwisu – tylko, gdy wyraziłeś na to zgodę podczas rejestracji.

 

Wykorzystujemy technologię Cookies w celu dostosowania serwisu do Twoich potrzeb. Możesz nie wyrażać zgody na to, aby wpisane dane zostały zapamiętane i abyś mógł bez powtórnego wpisywania korzystać z nich przy następnych odwiedzinach serwisu. Właściciele innych witryn nie będą mieli dostępu do danych określonych w niniejszym punkcie. Jeżeli nie zgadzasz się na personalizowanie serwisu, możesz wyłączyć obsługę Cookies w opcjach przeglądarki internetowej. 

 

Nasza strona internetowa stosuje Cookies wydajnościowe, czyli służące do zbierania informacji o sposobie korzystania ze strony, by lepiej działała, oraz funkcjonalne, czyli pozwalające „pamiętać” o ustawieniach użytkownika (np. język, rozmiar czcionki).

 

Nasza strona internetowa wykorzystuje następujące pliki Cookies:

_utma – plik zapisywany na dysku komputera podczas pierwszych odwiedzin danej witryny. Plik zawiera unikalny numer identyfikacyjny, za pomocą którego narzędzie analityczne potrafi określić unikalnego i nowego użytkownika,

_utmb – plik cookie _utmb jest odpowiedzialny za przechowywanie informacji na temat danej wizyty,

_utmc – plik cookie współpracujący z _utmb, którego zadaniem jest ustalenie, czy należy rozpocząć śledzenie nowych odwiedzin, czy też zbierane dane powinny zostać zaliczone do istniejących odwiedzin,

_utmz – plik cookie zawierający informację na temat źródeł odwiedzin. Dzięki niemu możliwe jest policzenie m.in. odwiedzin z wyszukiwarek,

PHPSESSID – plik cookie utrzymujący identyfikator bieżącej sesji pomiędzy serwerem, na którym zainstalowana jest strona a uprzędzeniem użytkownika, za pośrednictwem którego komunikuje się on z serwerem i ze stroną.

 

Poziom ochrony przed Cookies ustawia się w każdej przeglądarce, aż do całkowitego blokowania plików Cookies. Zwiększa to poziom bezpieczeństwa i ochrony danych, ale może także uniemożliwiać niektóre funkcje.

 

Wykorzystujemy dane zgromadzone w logach systemowych wynikające z ogólnych zasad połączeń realizowanych w sieci Internet np. adres IP. Wszelkie dane zgromadzone w logach systemowych w tym dane eksploatacyjne, określające Twoją aktywność w serwisie wykorzystywane są przez serwis w zgodzie z obowiązującymi przepisami prawa, szczególnie w celach technicznych oraz statystycznych.

 

 1. Jak długo przechowujemy Twoje dane osobowe?

 

Okres przechowywania danych osobowych jest powiązany z celami i podstawami ich przetwarzania. 

 

Twoje dane osobowe przetwarzane będą w celach marketingowych przez okres w jakim te cele wynikające ze zgody pozostają ważne, a jeśli wycofasz zgodę to do momentu cofnięcia zgody. 

 

Dodatkowo do chwili przedawnienia roszczeń będziemy przechowywać dowód udzielonej przez Ciebie zgody dla celów dowodowych – wykazania faktów na wypadek ewentualnych roszczeń związanych z przetwarzaniem danych osobowych. W odniesieniu do pozostałych celów opartych na naszym uzasadnionym interesie przez okres ważności tych celów albo do czasu wniesienia przez Ciebie sprzeciwu.

 

Po upływie tych okresów dane będą usuwane lub zanonimizowane.

 

 1. Jakie masz prawa?

 

W związku z przetwarzaniem Twoich danych osobowych, przysługują Ci następujące prawa:

 

 • W każdej chwili możesz wycofać swoją zgodę – bez podawania przyczyny

 

Żądanie może dotyczyć wskazanego przez Ciebie celu przetwarzania, np. wycofanie zgody na otrzymywanie informacji handlowych, ale może też dotyczyć wszystkich celów przetwarzania. Wycofanie zgody co do wszystkich celów przetwarzania spowoduje, że zostanie usunięte Twoje Konto, a Twoje dane nie będą przez nas przetwarzane. Wycofanie zgody nie wpłynie na dotychczas dokonane czynności. 

 

 • Prawo do dostępu do danych

 

W każdej chwili masz prawo zażądać informacji o tym, jakie Twoje dane osobowe przechowujemy. Aby to zrobić, skontaktuj się z nami pod adresem e-mail: [rodo@wolne-moce.pl] – otrzymasz te informacje pocztą e-mail. 

 

 • Prawo do przenoszenia

 

Gdy przetwarzamy Twoje dane osobowe w sposób zautomatyzowany, na podstawie Twojej zgody lub zawartej umowy, masz prawo otrzymać kopię swoich danych w ustrukturyzowanym, powszechnie używanym i możliwym do odczytania formacie. Kopia ta może zostać przesłana do Ciebie lub innego administratora. Pamiętaj, że prawo to dotyczy wyłącznie danych osobowych, które zostały nam przekazane. 

 

 • Prawo do poprawiania danych

 

Zawsze możesz zażądać poprawienia swoich danych osobowych, jeśli są one niepoprawne, a także do uzupełniania niekompletnych danych. W celu realizacji tego prawa, możesz edytować swoje dane osobowe na stronie swojego Konta lub skontaktuj się z nami pod adresem e-mail [rodo@wolne-moce.pl] – otrzymasz potwierdzenie dokonania zmian pocztą e-mail.

 

 • Prawo do usunięcia danych

 

Masz prawo w każdej chwili usunąć przetwarzane przez nas dane osobowe, a gdy nie będzie to możliwe – poinformujemy Cię o tym. 

 

 • Prawo do ograniczenia

 

Masz prawo żądać, abyśmy ograniczyli przetwarzanie Twoich danych osobowych pod następującymi warunkami:

- jeśli zgłosisz, że Twoje dane osobowe są niepoprawne, wtedy musimy ograniczyć przetwarzanie danych do momentu zweryfikowania ich poprawności, 

- jeśli przetwarzanie jest niezgodne z prawem, możesz nie zgodzić się na usunięcie danych osobowych i w zamian zażądać ograniczenia ich używania, 

- jeśli nie potrzebujemy już Twoich danych osobowych, ale są one wymagane do zgłoszenia lub oddalenia roszczenia. 

 

 1. Jak możesz korzystać ze swoich praw? 

 

Poważnie podchodzimy do ochrony danych, dlatego wyznaczyliśmy dedykowany adres e-mail, na który możesz kierować wszelkie pytania związane z Twoimi danymi osobowymi. Skontaktuj się z nami pod adresem: [rodo@wolne-moce.pl]. 

 

 1. Co możesz zrobić, gdy przetwarzamy Twoje dane w niewłaściwy sposób?

 

Jeśli uważasz, że przetwarzamy dane osobowe w niewłaściwy sposób – skontaktuj się z nami pod adresem [rodo@wolne-moce.pl]. Możesz również zgłosić skargę do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych. 

 

 1. Zabezpieczenia.

 

Dokładamy najwyższych starań w celu jak najlepszego zabezpieczenia Twoich danych osobowych, w szczególności przed utratą, nieodpowiednim użyciem, dostępem przez podmioty nieuprawnione oraz ujawnieniem danych.

 

Odpowiadamy za utrzymanie poufności swoich danych dostępowych do Konta – adresu e-mail oraz hasła.

 

Wszelkie podejrzenia dotyczące występowania zagrożenia dotyczącego ujawnienia danych lub dostępu podmiotów nieuprawnionych, niezwłocznie zgłoś pod adresem: [rodo@wolne-moce.pl].

 

Mimo zastosowania zaawansowanych środków technicznych, nie możemy w pełni zagwarantować tajemnicy składowanych i przesyłanych danych w sieci Internet.

 

 1. Aktualizacja naszych zasad prywatności.

 

Nie możemy wykluczyć, że w przyszłości będziemy musieli zaktualizować naszą Politykę prywatności. Najnowsza wersja będzie zawsze dostępna na naszej stronie internetowej – www.wolne-moce.pl. Dodatkowo, będziemy informować o każdej zmianie treści dokumentu, np. o zmianach dotyczących celu, w jakim korzystamy z Twoich danych osobowych, sposobu kontaktu z nami lub Twoich praw. 

 

 1. Postanowienia końcowe. 

 

Jeżeli nie akceptujesz postanowień zawartych w niniejszym dokumencie powinieneś zaprzestać korzystania z Serwisu oraz usunąć Konto. 

 

Niniejszy załącznik nr 1 stanowi integralną część Regulaminu. W celu uniknięcia wątpliwości słowa pisane z dużej litery mają znaczenie definicji zawartych w Regulaminie.

 

Niniejszy dokument obowiązuje od dnia [5 listopada 2018 r.]. 

 

 

 

 

Załącznik nr 2 do Regulaminu – Zasady zamieszczania Ogłoszeń Wyróżnionych w Serwisie Wolne-Moce.pl

 

Ogłoszenie Wyróżnione - to Ogłoszenia w Serwisie Wolne-Moce.pl, które przez kilka dni (7 lub 30 w zależności od wybranej opcji) są wyróżnione na tle innych Ogłoszeń kolorowym tłem jak i pozycją na początkowej liście Ogłoszeń. Wyróżnienie polega na pozycjonowaniu ogłoszenia przed i po każdym wyszukiwaniu oraz precyzowaniu usług, jeśli wyróżnienie odpowiada temu precyzowaniu. Wyróżnienie ogłoszeń podlega opłacie.

 

Potwierdzenie Zamówienia - to komunikat wyświetlany przez system płatniczy współpracujący z Serwisem, potwierdzający dokonanie zakupu usługi Wyróżnienia Ogłoszenia.

 

 1. Wyróżnienie Ogłoszenia polega na dodaniu do niego kolorowego tła w ramach publikowanej listy wszystkich Ogłoszeń i wyświetleniu go rotacyjnie w tzw. sekcji Ogłoszeń wyróżnionych.
 2. Po dokonaniu zakupu Ogłoszenia Wyróżnionego Serwis wysyła potwierdzenie mailowe, wraz z Potwierdzeniem Zamówienia, które jest jedynym dowodem zapłaty za Ogłoszenie Wyróżnione wydawanym przez Operatora.
 3. Wysokość opłat za Ogłoszenia Wyróżnione zostanie ujawniona podczas procesu zamieszczania Ogłoszenia.
 4. Wysokość opłat może ulec zmianie. Aktualna wysokość opłat będzie publikowana na stronach Regulaminu Serwisu Wolne-Moce.pl. Usługi aktywowane przed wejściem w życie zmian będą wykonane na warunkach dotychczasowych, natomiast dalsze aktywacje możliwe są na warunkach bieżących.
 5. Użytkownikom wystawiane są faktury VAT wyłącznie na ich żądanie po otrzymaniu płatności.
 6. Aby otrzymać fakturę za usługę wyróżnienia Ogłoszenia należy wypełnić odpowiedni formularz, korzystając z odnośnika „Wystaw e-fakturę” dostępnego po zalogowaniu na Konto w zakładce „Płatności do faktury”.
 7. Do każdego zrealizowanego zakupu usługi wyróżnienia Ogłoszenia należy odrębnie zgłaszać żądanie wystawienia faktury VAT.
 8. Publikacja Ogłoszenia Wyróżnionego następuje tak szybko, jak to możliwe i wykonalne. Jeśli z przyczyn natury technicznej, bądź innych, niemożliwych do przewidzenia, Wyróżnione Ogłoszenie nie zostanie opublikowane w ciągu 24 godzin od chwili otrzymania Potwierdzenia Zamówienia Użytkownik powinien skontaktować się z działem Wsparcia Klienta pod adresem e-mail pomoc@wolne-moce.pl. 
 9. Okres wyróżnienia Ogłoszenia rozpoczyna się od momentu publikacji Wyróżnionego Ogłoszenia w Serwisie, co zostanie potwierdzone drogą mailową.
 10. Ogłoszenie Wyróżnione będzie publikowane w Serwisie przez okres wybrany przez Użytkownika.
 11. W przypadku usunięcia lub dezaktywacji Ogłoszenia Wyróżnionego przed wygaśnięciem okresu wyróżnienia, ponowna reaktywacja wyróżnienia nie będzie możliwa. Za niewykorzystany okres nie będzie zwracana pobrana opłata.
 12. Ogłoszenia Wyróżnione niezgodne z prawem lub postanowieniami Regulaminu, w szczególności: dodane w niewłaściwej kategorii, podobne lub ich duplikaty, wielokrotnie powtórzone (o charakterze spamu), uznane za obraźliwe, zawierające treści pornograficzne, będące próbą oszustwa, naruszające jakiekolwiek prawa autorskie będą usuwane, a pobrana wcześniej opłata będzie zwracana w formie pieniężnej, bezpośrednio na konto bankowe Użytkownika w terminie 90 dni liczonych od chwili usunięcia danego Ogłoszenia. Podstawą zwrotu opłaty na konto bankowe jest złożenie przez Użytkownika skutecznej i uzasadnionej reklamacji dotyczącej usunięcia Ogłoszenia przez Operatora. Z zastrzeżeniem zdania poprzedniego w przypadku gdy Ogłoszenie zostanie usunięte po jego zamieszczeniu w Serwisie, Użytkownik zostanie obciążony obowiązkiem zapłaty za świadczenia spełnione do chwili usunięcia Ogłoszenia z Serwisu. Jednocześnie w razie dokonania płatności za pomocą wiadomości SMS, Serwis potrąca opłatę pobieraną przez operatora płatności SMS, za aktywację Ogłoszenia Wyróżnionego.
 13. W razie zmian w treści Ogłoszenia Wyróżnionego dokonanych przez Użytkownika po zamieszczeniu i wyróżnieniu Ogłoszenia w Serwisie Operator zastrzega sobie prawo do edytowania treści nie spełniających warunków Regulaminu lub usunięcia Ogłoszenia Wyróżnionego. W takim przypadku Operator zastrzega sobie też prawo do niezwracania opłaty pobranej za wyróżnienie.
 14. Niniejszy załącznik nr 2 stanowi integralną część Regulaminu. W celu uniknięcia wątpliwości słowa pisane z dużej litery mają znaczenie definicji zawartych w Regulaminie.
 15. W sprawach nieuregulowanych niniejszym Załącznikiem zastosowanie znajdują postanowienia Regulaminu Serwisu. 

 

 

 

Załącznik nr 3 do Regulaminu – Faktury w wersji elektronicznej

 

 1. Użytkownicy w celu otrzymania faktur powinni wypełnić odpowiedni formularz, korzystając z odnośnika „Wystaw fakturę” dostępnego po zalogowaniu na konto w zakładce „Płatności do faktury”.
 2. Płatności umożliwiające wystawienie faktury będą dostępne przez 6 miesięcy w zakładce "Płatności do faktury".
 3. Faktury wystawione w danym miesiącu obejmują należności za ten miesiąc. Faktury wystawione po upływie 7 dni od zakończenia miesiąca będą zawierać dodatkową adnotację: „Faktura została wystawiona na żądanie klienta po upływie 7 dni od wykonania usługi. Podatek należny wykazany na fakturze został rozliczony we właściwym okresie rozliczeniowym, poprzedzającym jej wystawienie”.
 4. Użytkownik jest zobowiązany do aktualizacji danych do faktur niezwłocznie po każdej zmianie.
 5. Domyślną formą przesyłania faktur jest udostępnianie ich w formie elektronicznej. Akceptacja Regulaminu stanowi jednocześnie akceptację na przesyłanie (udostępnianie) faktur w formie elektronicznej, w rozumieniu przepisów o podatku od towarów i usług, na zasadach opisanych w Regulaminie. Faktury w formie papierowej będą przesyłane wyłącznie na wyraźne żądanie Użytkownika po uiszczeniu dodatkowej opłaty – w tym celu należy skierować wiadomość na adres e-mail: [pomoc@wolne-moce.pl], w tytule wiadomości wpisując „Faktura VAT – forma papierowa”. 
 6. Dla zapewnienia autentyczności pochodzenia faktur w rozumieniu odrębnych przepisów, faktury będą udostępniane Użytkownikowi w formie elektronicznej wyłącznie po zalogowaniu na jego Konto w sposób umożliwiający pobranie ich do systemu informatycznego Użytkownika.
 7. Dla zapewnienia integralności treści faktur w rozumieniu odrębnych przepisów, faktury udostępniane w formie elektronicznej będą generowane jako pliki w formacie PDF (Portable Document Format), zabezpieczone w sposób uniemożliwiający zmianę danych faktury, w szczególności:
 8. edycję treści dokumentu,
 9. komentowanie,
 10. wypełnianie lub podpisywanie pól formularza,
 11. montaż dokumentu,
 12. kopiowanie zawartości dokumentu,
 13. wydzielanie stron.
 14. Operator zastrzega sobie możliwość stosowania dodatkowych rozwiązań technicznych ponad wskazane w punkcie 5 i 6 powyżej, mających na celu zapewnienie autentyczności pochodzenia oraz integralności treści faktur przesyłanych (udostępnianych) w formie elektronicznej.
 15. Użytkownik otrzymujący faktury VAT przesyłane (udostępniane) w formie elektronicznej zobowiązany jest do ich przechowywania zgodnie z odrębnymi przepisami.
 16. Użytkownik, który chce otrzymać fakturę w formie papierowej będzie miał taką możliwość w zakładce „Płatności do faktury”. Wybranie takiej formy wyklucza późniejsze wnioskowanie o fakturę w formie elektronicznej i odwrotnie: wybranie faktury w formie elektronicznej uniemożliwia wybranie formy papierowej.
 17. Faktury w formie elektronicznej, jak i papierowej zawierają podatek VAT w wysokości stawki podstawowej.
 18. Faktury w formie elektronicznej będą dostępne w panelu administracyjnym konta Użytkownika przez okres 7 lat.

 

 

 

 

 

 

Załącznik nr 4 do Regulaminu – Zasady usługi Pakietów Promowań

 1. Usługa płatnych Pakietów Promowań polega na promowaniu Ogłoszenia.
 2. Użytkownikom udostępniane są następujące rodzaje Pakietów Promowań: Zwykłe, Hartowane i Ulepszane. Szczegółowy podział przedstawia poniższa tabela:

 

PAKIET

OPCJA PROMOWANIA

 

 

 

WYRÓŻENIENIE

ODŚWIEŻENIE

STRONA GŁÓWNA

MINI

3 dni

-

-

MIDI

7 dni

3

-

MAXI

30 dni

9

7 dni

 

 1. Usługi Wyróżnienia oraz Promowania na stronie głównej rozpoczynają się po otrzymaniu potwierdzenia uiszczenia płatności od Operatora, usługa Odświeżenia jest aktywowana automatycznie, według harmonogramu dostępnego w Koncie.
 2. Szczegółowy cennik znajduje się tutaj – Cennik. 
 3. Wysokość opłat za Pakiet Promowań zostanie ujawniona podczas procesu zakupu przedmiotowej usługi.
 4. Po dokonaniu zakupu przez Użytkownika usługi Pakietu Promowań, Serwis przesyła potwierdzenie mailowe, wraz z Potwierdzeniem Zamówienia, które jest jedynym dowodem zapłaty za przedmiotową usługę, wydawanym przez Operatora
 5. Wysokość opłat może ulec zmianie. Aktualna wysokość opłat będzie publikowana na stronach Regulaminu Serwisu Wolne-Moce.pl. Usługi aktywowane przed wejściem w życie zmian będą wykonane na warunkach dotychczasowych, natomiast dalsze aktywacje możliwe są na warunkach bieżących.
 6. Użytkownikom wystawiane są faktury VAT wyłącznie na ich żądanie.
 7. W przypadku usunięcia lub dezaktywacji Ogłoszenia z aktywną usługą Pakietu Promowań przed wygaśnięciem okresu emisji usługi, pobrana opłata za niewykorzystany okres nie będzie zwracana.
 8. Aby otrzymać fakturę za usługę Pakietu Promowań należy wypełnić odpowiedni formularz, korzystając z odnośnika „Wystaw e-fakturę” dostępnego po zalogowaniu na konto w zakładce „Płatności do faktury”.
 9. Ogłoszenie z aktywną usługą Pakietu Promowań, które jest niezgodne z prawem lub postanowieniami Regulaminu, w szczególności: dodane w niewłaściwej kategorii, podobne lub będące duplikatem ogłoszenia dodanego wcześniej, wielokrotnie powtórzone (o charakterze spamu), uznane za obraźliwe, zawierające treści pornograficzne, będące próbą oszustwa, naruszające jakiekolwiek prawa autorskie będzie usunięte, a pobrana wcześniej opłata będzie zwracana w formie pieniężnej, bezpośrednio na konto bankowe Użytkownika w terminie 90 dni liczonych od chwili usunięcia danego Ogłoszenia. Podstawą zwrotu opłaty na konto bankowe jest złożenie przez Użytkownika skutecznej i uzasadnionej reklamacji dotyczącej usunięcia Ogłoszenia przez Operatora. Z zastrzeżeniem zdania poprzedniego w przypadku gdy Ogłoszenie zostanie usunięte po jego zamieszczeniu w Serwisie, Użytkownik zostanie obciążony obowiązkiem zapłaty za świadczenia spełnione do chwili usunięcia Ogłoszenia z Serwisu. Jednocześnie w razie dokonania płatności za pomocą wiadomości SMS, Serwis potrąca opłatę pobieraną przez operatora płatności SMS, za usługę Pakietu Promowań.
 10. Niniejszy załącznik nr 4 stanowi integralną część Regulaminu. W celu uniknięcia wątpliwości słowa pisane z dużej litery mają znaczenie definicji zawartych w Regulaminie.
 11. W sprawach nieuregulowanych niniejszym Załącznikiem zastosowanie znajdują postanowienia Regulaminu Serwisu.